قطعنامه تقویت همکاری  بين المللي جهت كمك به قربانيان تروريزم

قطعنامه تقویت همکاری بين المللي جهت كمك به قربانيان تروريزم

امروز طي نشستي، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ی را تحت عنوان:”تقويت همكاري هاي بين المللي جهت كمك به قربانيان تروريزم” كه به ابتكار افغانستان، تهيه و ارايه گرديد با اتفاق آرأ تصويب نمود.

اين قطعنامه توسط ۹۲ كشور كوسپانسر گرديده است.هدف از اين قطعنامه تقويت هر چه بيشتر ميكانيزم هاي ملي و بين المللي در جهت حمايت از قربانيان تروريزم و فاميل هاي شان بوده تا حقوق بشري و اساسي شان تأمين و احترام گردد. برعلاوه، اين قطعنامه تمام اعمال، روش، انواع و اشكال تروريزم را محكوم نموده و تعهد قوي جامعه جهاني را در راستاي تقويت همكاري ها بخاطر جلوگيري و مبارزه با تروريزم، از بين بردن معافيت و پاسخگو ساختن افرادي كه مرتكب اعمال تروريستي ميشوند و يا پشتيباني ميكنند، بيان مي كند. 

اين قطعنامه همچنين از كشور هاي عضو سازمان ملل متحد، تقاضا مي نمايد تا پلان هاي همه جانبهٔ شان را بخاطر رسیدگی به نیازمندیهای قربانیان تروریزم و فامیل های شان ترتیب نمایند و به همین اساس از نهاد های مربوطه سازمان ملل متحد نیز خواسته شده تا کشور ها را در زمینهٔ ساختن پلان و ظرفیت سازی همکاری نماید.

You May Also Like

Fixing Failed States: From Theory to Practice