تأسیس گروه دوستان قربانیان تروریزم

تأسیس گروه دوستان قربانیان تروریزم

گروه حمایوی دوستان قربانیان تروریزم  به ابتکار و رهبری افغانستان و هسپانیا طی نشستی در مقرسازمان ملل متحد تأسیس گردید. در نشست افتتاحیه این گروه آقای انتونیو گوترز، منشی عمومی سازمان ملل متحد، آقای ولادیمیر ورانکوف، معاون سرمنشی ملل متحد در امور مبارزه علیه تروریزم، آقای مسعود کریمپور، مسؤل دفتر جرایم و مواد مخدر ملل متحد در نیویارک، سفرا و نمایندگان دایمی کشور های عضو و ناظر درسازمان ملل متحد اشتراک نمودند. هدف تأسیس این گروه  رشد و حمایت از حقوق بشری قربانیان تروریزم، بلند بردن آگاهی عامه در مورد نیازمندی های آنها بخصوص خانم ها و اطفال، تحقق متوازن استراتیژی جهانی ملل متحد در مورد مبارزه علیه تروریزم و سایر قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد و شورای امنیت می باشد. همچنان یکی  از اهداف دیگر این گروه را بلند نمودن صدای قربانیان تروریزم  در سکوی بین المللی و نقش خانواده های آنها در امر مبارزه با مفکوره های دهشت افگنی از طریق تعلیم و تربیه تشکیل می دهد.

بانو عادله راز، سفیر و نماینده دایمی افغانستان در سخنرانی افتتاحیه این نشست از تجارب افغانستان به عنوان کشوری که در خط مقدم مبارزه علیه تروریزم قرار دارد و بخوبی از درد و رنج کسانیکه جان های شانرا از اثر خشونت های تروریست ها از دست داده اند، یادآوری نمود. آقای انتونیو گوترز، منشی عمومی ملل متحد، در سخنرانی خود روی ضرورت کاهش اندوه قربانیان، تقویت آواز و قرار دادن آنها در محور تلاش های مبارزه علیه تروریزم از یک منظر قانونی با اشتراک جامعه مدنی تأکید نمود. آقای ورانکوف معاون سرمنشی عمومی روی راهکارهای متمرکز بر قربانیان تروریزم تأکید نموده و گروه دوستان را یک ابتکار مهم به عنوان یک میکانیزم مبارزه علیه تروریزم و افراطگرایی خشن خواند. سفیر ونماینده دایمی هسپانیا روی بعد بین المللی تهدید تروریزم صحبت  و از اشتراک کنندگان و کشور های عضو بخاطر حمایت شان از این ابتکار قدردانی نمود.

بعد از سخنرانی های افتتاحیه، به تعداد بیست سفیر و نمایندگان کشور ها با ایراد بیانیه های شان حمایت شانرا از این گروه اعلام و از افغانستان و هسپانیا بخاطر رهبری این پروسه سپاسگزاری نمودند.

این دومین ابتکار به رهبری افغانستان در مورد قربانیان تروریزم میباشد. در ابتکار نخست در جریان هفتادو دومین نشست مجمع عمومی نمایندگی دایمی قطعنامۀ شماره  165/72 را به توافق آراء و حمایت 95 کشور تحت عنوان روز بین المللی یاد بود و قدردانی از قربانیان تروریزم، به تصویب رسانید. همچنان قرار است قطعنامۀ دیگری به ابتکار افغانستان در مورد حمایت از قربانیان تروریزم به تاریخ 28 جون سال جاری در مجمع عمومی به تصویب برسد.   

You May Also Like

Fixing Failed States: From Theory to Practice