Saturday, July 30, 2016

President Obama Hosts President Karzai at the White House

President Obama Hosts President Karzai at the White House